skip to Main Content
06 24 16 16 93 Stuur e-mail

1) Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiozone. Deze voorwaarden zijn zichtbaar aanwezig in onze praktijk. U kunt ze ook nalezen op onze website www.fysiozonebreda.nl.

1.2 Alle patiënten en bezoekers van Fysiozone verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2) Bejegening / klachtenregeling

2.1 Uw fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit.
Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven.

2.2 Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder uw toestemming met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende ongenoegen- en klachtenregeling kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

2.3 Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie website www. fysiozonebreda.nl). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

3) Behandeling

3.1 De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

3.2 Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door uw fysiotherapeut worden geïnformeerd.

3.3 Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. Dit geldt tevens voor bezwaar van behandeling door een fysiotherapeut van een andere sekse

3.4 Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zodanig aan u voorstellen. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut aan u voorstelt of een stagiaire u samen met uw fysiotherapeut, of zelfstandig mag behandelen. U bent hierin vrij in het maken van uw keuze. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

3.5 Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en/of de waarnemers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit gebeurt echter altijd met medeweten van de patiënt.

3.6 De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn. Eventueel kunnen er oefeningen op de gang gedaan worden. Daar kunnen ook andere personen (die niet betrokken zijn bij Fysiozone) aanwezig zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt.

3.7 De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten

3.8 Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

3.9 Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.

4) Betaling/ betalingsvoorwaarden

4.1 Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

4.2 Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.

4.3 Wij adviseren u om bekend te zijn met uw verzekeringspolis betreffende uw vergoeding fysiotherapie.

4.4 De declaratie fysiotherapie geschiedt middels een factuur, welke de patiënt later zelf naar de zorgverzekeraar kan sturen voor vergoeding.

4.5 U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten.

4.6 Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4.7 U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL56RABO 0327 2103 11  ten name van Fysiozone te Breda. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

4.8 Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

4.9 De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 8 dagen aan ons te voldoen.

4.10 Indien wij niet binnen 8 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

4.11 Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

4.12 Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

5) Huisregels

5.1 Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

5.2 Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

5.3 Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Fysiozone is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken in het pand of buitenterrein (auto, fiets ed.).

5.4 Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

5.5 Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

5.6 Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

5.7 In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

6) Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk.

U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiozone verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst (mondeling tijdens de eerste afspraak) of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiozone de volgende persoonsgegevens

van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Gezondheidsgegevens;

– Verzekeringsgegevens;

– BSN;

– ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiozone opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiozone verwerkt ten behoeve van

de volgende doelstelling(en):

– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiozone de volgende persoonsgegevens

van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– E-mailadres;

– Telefoon;

– AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiozone opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn

conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde worden door Fysiozone verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiozone de volgende persoonsgegevens

van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adres

– Woonplaats

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiozone opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- en/of

geïnteresseerde.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysiozone bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Fysiozone van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op!